Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Bubbly Professional Kft. végzi.

Név: Bubbly Professional Kft.

Székhely: 2040 Budaörs Kolozsvári u. 74

Cégjegyzékszám: 1309219915

Adószám: 27833690-2-13

E-mail cím: hello@bubblypro.hu

Telefonszám: +36309440575

BEVEZETÉS

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Vásárló) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Vásárló jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Vásárló jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

 

 

Az adatkezelés célja:  

A Bubbly Professional Kft. a www.bubblypro.hu oldalon folytatott online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az Érintett hozzájárulása az adatkezeléshez: a honlap látogató a regisztráció, illetve az online megrendelés alkalmával kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Hírlevélre történő feliratkozás: 

A www.bubblypro.hu oldalon található bármely hírlevél, illetve kapcsolati űrlapon keresztül a feliratkozás csak az Adatkezelési tájékoztató ismeretében és a feliratkozó egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával valósulhat meg. Ezek után a személyes adatoknak minősülő e-mail címet az Adatkezelő az alábbi célokra használhatja fel: - regisztráció, majd megrendelés visszaigazolása - kapcsolattartás - hírlevél küldése - saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése - havonta néhány alkalommal más, a regisztrált látogatót feltehetően érdeklő termék vagy szolgáltatás népszerűsítése. A hírlevél leiratkozása bármikor kérhető az hello@bubblypro.hu email cimen keresztül.

 

A kezelt adatok köre:

A honlap látogatója által a megrendelés teljesítéséhez megadott adatok:

 • Teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 • Számlázási név és cím
 • Szállítási név és cím
 • Kapcsolattartó személy és elérhetősége

A regisztráció és hozzászólás, illetve a megrendelés során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek: • IP-cím • időpont

 

Az Érintettek köre: 

a regisztrált felhasználók és a regisztráció nélküli megrendelők

Az adatkezelés időtartama: Az elektronikusan tárolt személyes adatokat és a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulásokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg. Ám a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A Bubbly Professional Kft. az alábbi adatfeldolgozókat vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésére:

 • DPD Hungary Kft.. - a Bubbly Professional által gyártatott és forgalmazott termékeket a DPD Hungary Kft. közreműködésével szállíttatja ki. A szállítás megvalósulása érdekében az Érintett adatai (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe) kerül továbbításra.

DPD Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest Váci út 33., A épület II. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószám: 13034283-2-41

 

 • Stripe.com  – az online fizetés esetén a tranzakciót lebonyolító szolgáltatás, vagyis közreműködik a megrendelt áru elektronikus kifizetésében. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy élő, működő email címet. Ennek során a vevő nevét és bankkártya adatait a megrendelt áru kiegyenlítésének időtartamáig kezelheti, ezt követően a törvényben előírt módon és ideig megőrzi a Stripe Inc.

 

Cookie-k (sütik) használata : 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A www.bubblypro.hu weboldal cookie-jainak (sütijeinek) működéséhez az Éritett hozzájárulása, elfogadása szükséges (a lap alján pirossal jelôlt mezô). Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításai, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl.: online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket);
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A www.bubblypro.hu oldalon az alábbi sütik alkalmazása lehetséges, amelyről bővebb leírást, ismertetést az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmaz.
 • A működéshez feltétlenül és szigorúan szükséges cookie-k
 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k
 • RTB személyre szabott retargeting cookie-k Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az Érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az hello@bubblypro.hu módosíthatja saját adatait. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (NAIH) panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Beautypro Kft. a Hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelöli – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A Beautypro Kft. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

 

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

Fogalom meghatározások

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. Dec 3-tól érvényes.